Meble ogrodowe na każdy gust! Najszerszy asortyment!
^
do góry
(22) 206 21 14 info@gardenello.pl

Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy Gardenello.pl działający pod adresem internetowym www.gardenello.pl prowadzony jest przez IG Handel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 43/49 lok. 11, 00-681 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000502893, NIP: 7010414913, REGON: 147122634, zwaną dalej Sprzedawcą.

1.2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać telefonicznie pod numerem +48 22 209 89 64, drogą mailową pod adresem info@gardenello.pl lub w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Hoża 43/49 lok 11, 00-681 Warszawa.

1.3. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie:

a) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Gardenello.pl w sposób zawierania umów sprzedaży i wykonywania tych umów;

b) Sklep – sklep internetowy Gardenello działający pod adresem http://www.gardenello.pl/

c) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów w Sklepie;

d) Towar – meble oraz inne artykuły i usługi, sprzedawane przez sklep internetowy Gardenello i zamieszczone na stronie http://www.gardenello.pl/ i jej podstronach;

e) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta chęci nabycia Towarów przez podanie listy wybranych Towarów oraz zbiór wybranych przez Klienta Towarów, stających się predmiotem umowy sprzedaży;

f) Realizacja Zamówienia – postępowania Sklepu w celu dostarczenia zamówionych przez Klienta Towarów do nabywcy.

1.4. Korzystanie ze strony internetowej www.gardenello.pl wymaga przestrzegania niniejszego Regulaminu.

1.5. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem wymagane są:

a) złożenie przez Klienta Zamówienia;

b) akceptacja niniejszego Regulaminu;

c) wyrażenie zgody na przekazywanie danych osobowych osobom trzecim zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

1.6. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu:

a) korzystanie z urządzenia posiadającego opcję korzystania z zasobów Internetu;

b) podłączenie do Internetu;

c) zainstalowana przeglądarka internetowa typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, obsługująca standard HTML 5 i język JavaScript, z włączoną opcją akceptacji plików cookies.

1.7. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

2. Oferta i ceny

2.1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu i jej podstronach, w tym oznaczenia Towarów z podaniem cen jednostkowych, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2.2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.3. Całkowita cena Zamówienia obejmująca koszt wysyłki przedstawiana jest po dokonaniu wyboru Towarów przez Klienta.

2.4. Podane przy Towarach Sklepu ceny są wiążące w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

2.5. Towary mogą być sprzedawane również w ramach ofert promocyjnych na zasadach określonych w warunkach promocji. Promocje nie mogą być łączone między sobą, w przypadku gdy w warunkach promocji nie zaznaczono inaczej.

2.6. Niektóre z oferowanych Towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.

2.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, do przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany nie dotyczą złożonych lub realizowanych Zamówień.

3. Składanie zamówień

3.1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy podanych na witrynie Sklepu w rubryce „O nas”.

3.2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo poda dane niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail oraz dokładny adres, na który Zamówienie musi być wysłane.

3.3. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub drogą mailową. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo zatrzymać realizację Zamówienia w celu nie popełnienia błędów podczas realizacji i wysyłki. Realizacja Zamówienia zostanie ponowiona po uzyskaniu możliwości kontaktu z Klientem.

3.4. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych oraz informacji niezbędnych w trakcie realizacji Zamówienia.

3.5. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3.6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia przez stronę internetową Sklepu, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia telefonicznie lub drogą mailową, otrzyma on potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia drogą mailową na wskazany przez siebie adres e-mail.

3.7. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta odpowiadającej całości ceny sprzedaży i innych opłat wskazanych w przyjętym Zamówieniu.

3.8. Klient może wnosić zmiany do Zamówienia do momentu dokonania wpłaty, w przypadku gdy zmiany te powodują zmianę ceny Zamówienia. W przypadku gdy zmiany Zamówienia nie wpływają na jego cenę, mogą one być wniesione do momentu wysyłki Zamówienia. W celu wniesienia zmian Klient musi skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową. Wniesienie zmian do Zamówienia może wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

4. Koszty i termin wysyłki

4.1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia na stronie internetowej Sklepu lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedawca poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.2. Złożone przez Klienta i przyjęte przez Sprzedawcę Zamówienia realizowane są poprzez dostawę za pośrednictwem firm kurierskich. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli adres dostawy Towaru nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, możliwość dostawy będzie rozpatrywana indywidualnie, o możliwości albo niemożliwości dostawy, koszcie i terminie możliwej dostawy Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową .

4.3. Przybliżony czas dostawy podany jest dla każdego Towaru osobno i składa od 2 do 30 dni i może być wydłużony o czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Klient zostanie powiadomiony o przewidywanym terminie dostawy telefonicznie lub drogą mailową. W szczególnych przypadkach czas realizacji może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową. W przypadku gdy Zamówienie zawiera Towary o różnych terminach dostawy, Towary zostaną wysłane osobno każdy w odpowiednim terminie, albo całe Zamówienie zostanie wysłane według najdłuższego terminu dostawy Towarów, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.

4.4. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostawy Towaru, ilości i gabarytów zamawianych Towarów i podawane są przez Sprzedawcę po wyborze przez Klienta Towaru lub Towarów. Klient może zamówić rozszerzenie usługi dostawy Towaru (wniesienie na piętro i t.p.) za oddzielnym wynagrodzeniem.

4.5. Przy odbiorze Zamówienia należy sprawdzić przesyłkę w obecności przewoźnika. Należy pokwitować jej dostarczenie i sprawdzić ilość dostarczonych Towarów, obecność uszkodzeń przesyłki lub Towarów. W przypadku niezgodności przesyłki z zamówieniem należy spisać protokół w obecności przewoźnika. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia i dokładny opis uszkodzeń lub braków w przesyłce. Protokół musi być podpisany przez przewoźnika i Klienta. W przypadku spostrzeżenia braków lub uszkodzeń w produkcie w terminie późniejszym należy niezwłocznie zadzwonić pod numer podany na liście przewozowym i zażądać przyjazdu przedstawiciela przewoźnika w celu spisania protokołu. Wymienione w tym punkcie czynności są polecane do wykonania przez Klienta i nie są zobowiązujące, lecz ułatwią proces reklamacji w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba.

5. Płatności

5.1. Dopuszczone są następne formy płatności:

a) przelew na rachunek bankowy,

b) opłata online kartami Visa, Master Card, Visa Electron, Maestro

c) płatności online poprzez platformę elektroniczną www.paypal.pl.

5.2. Faktura VAT zostanie wysłana na podany przez Klienta adres oddzielnie od Towaru.

6. Reklamacje

6.1. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

6.2. Czas gwarancji każdego produktu podany jest w jego opisie na stronach Sklepu. Czas gwarancji oznacza przewidywany czas trwania mebli w stanie zgodnym z umową. Pod zobowiązania gwarancyjne nie podlegają wady Towaru powstałe z powodu nieodpowiedniego wykorzystania (m.in. nieprzewidziane obciążenia, stosowanie substancji agresywnych, niewłaściwe utrzymanie, szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji i t.p.).

6.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.4. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi oraz niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient należy składać telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 209 89 64, drogą mailową pod adresem: info@gardenello.pl albo pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Hoża 43/49 lok 11, 00-681 Warszawa.

6.5. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową o możliwych sposobach dokonania reklamacji w poszczególnym przypadku.

6.6. W przypadku gdy Towar jest niezgodny z umową lub ma wady z tytułu rękojmi, Klient może żądać nieodpłatnej naprawy Towaru lub wymiany na nowy Towar. W przypadku gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Klient może posługiwać się prawem do odstąpienia od umowy.

7. Odstąpienie od umowy

7.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zamówienia (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

7.2. W celu odstąpienia od umowy należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem +48 22 209 89 64 albo drogą mailową pod adresem info@gardenello.pl.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są na swój koszt zwrócić otrzymane świadczenia w całości w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi świadczenie pieniężne. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar na adres podany przez Sprzedawce.

7.4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca musi zwrócić zapłatę.

7.5. Klient może anulować zamówienie do momentu jego wysyłki. Od momentu wysyłki zamówienie może być anulowane tylko w przypadku uzyskania zgody od Sprzedawcy. W przypadku niemożliwości anulowania zamówienia po jego wysyłce, Klient może posługiwać się prawem do odstąpienia od umowy, wskazanym w pkt 7.1.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas realizacji umów sprzedaży jest: IG Handel Sp. z o.o., ul. Hoża 43/49 lok 11, 00-681 Warszawa.

8.2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Klienty mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi. Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie w celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu w przypadku kiedy jest to niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianom, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Klient może zrezygnować z akceptacji zmienionego regulaminu. W celu rezygnacji należy w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie regulaminu wysłać wiadomość mailową pod adres info@gardenello.pl z zawiadomieniem o rezygnacji ze zmienionego regulaminu. Brak zawiadomienia o rezygnacji traktuje się jako akceptacja zmienionego regulaminu.

9.2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

9.4. Regulamin obowiązuje od dnia 03.04.2014

9.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.gardenello.pl/regulamin

W tym serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Dowiedź się więcej
X